شرکت پترو آپادانا : تولید کننده افزودنی های بتن و مواد شیمیایی ساختمان، فوم  شیمیایی بتن و فوم حفاری

تلفن تماس : 07132605115

ضد یخ یک افزودنی بدون کلراید و بر پایه ترکیبات نیتروژنی می باشد، ماده افزودنی شتاب دهنده واکنش هیدراتاسیون که برای بتن ریزی در سرمای شدید طراحی شده است.

خواص و اثرات:

  • تسریع پیشرفت واکنش حرارت زایی بتن
  • تسریع زمان گیرش اولیه
  • سازگاری با انواع سیمان های پرتلند
  • تسریع پیشرفت واکنش هیدراسیون

موارد کاربرد:

  • ساخت و حمل بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان
  • امکان بتن ریزی در محدوده دمای 5+ تا  15_ درجه سانتی گراد
  • انجام عملیات ترمیمی در هوای سرد و یخبندان
  • قطعات پیش ساخته غیر مسلح
  • انواع سازه های بتنی غیر مسلح
  • انواع سازه های بتنی در معرض سایش

مقدار مصرف:

میزان مصرف ضد یخ بر اساس درصد وزنی سیمان مصرفی و دمای محیط در جدول ارائه شده است.

نکته: معادل وزنی ضد یخ بتن مصرفی از آب اختلاط کسر شود.

Z700

محدوده دما

(درجه سانتی گراد)

میزان مصرف بر حسب درصد وزن سیمان

عیار 300                 عیار 350                عیار 400

  0 تا 5_       2/5                    2                           1/5
 5_ تا 10_         3                      2/5                         2
 10_ تا 15_         5                       4                            3

Z600

محدوده دما

(درجه سانتی گراد)

میزان مصرف بر حسب درصد وزن سیمان

عیار 300            عیار 350                    عیار 400

 0 تا 5_         3                    2/5                           2
 5_ تا 10_       3/5                    3                           2/5
 10_ تا 15_       5-6                    5                           3/5

 Z500

محدود دما

(درجه سانتی گراد)

میزان مصرف بر حسب درصد وزن سیمان

عیار 300                  عیار 350                عیار 400

 0 تا 5_         3                          2/5                     2
 5 تا 10_         4                            3                     2/5
 10 تا 15_         6                            5                      4

مشخصات فنی:

شکل ظاهری  مایع           
رنگ سبز
وزن مخصوص

0.01±1/15 گرم در سانتی متر مکعب

یون کلر فاقد یون کلر

مدت نگهداری: 6 ماه در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: ظرف در بسته دور از رطوبت، یخبندان و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتی گراد

نوع بسته بندی: گالن های 20 کیلوگرمی